Tussenrapportage

10 oktober 2021

 

1.     Inzicht in de behoeften van (organisaties van) ervaringsdeskundigen

Afgerond

 • Input van projectteam + adviesteam
 • Vragenlijst opgesteld en getest door 50 ervaringsdeskundigen
 • Communicatiemogelijkheden uitgewerkt, met nadruk op transparant en mogelijkheid voor iedereen om tijdens het hele proces te reageren. 

Loopt

 • Vragenlijst staat open tot eind van het jaar 
 • Verwerken reacties (wekelijks enkele reacties)
 • Benaderen organisaties, organisaties kunnen tekst aanleveren voor de website.  
 • Gesprekken met ED over hun werk en organisatie & hierover bloggen (Kristin)

Oktober / December

 • Verwerken ingevulde lijsten: eigen indeling toevoegen om conclusies te kunnen trekken
 • Per onderwerp publiciteit geven aan inhoudelijke trends in de voorlopige resultaten
 • Extra inzet op doelgroepen die nog niet ingevuld hebben

Januari

 • Analyseren, beschrijven, conclusies trekken, voorbeelden verzamelen 
 • Verslag resultaten enquête schrijven en verspreiden
 • Antwoorden anonimiseren en beschikbaar stellen voor iedereen

 2.     Beschrijving van de verschillende rollen en functies voor ervaringsdeskundigen

Afgerond

 • Eerste inzichten van netwerkpartners en uit literatuur verwerkt op website
 • Website voorbereid op invulling per werkveld en per doelgroep

Loopt

 • Bezig met voorstel

Oktober / november

 • Invullen format voor de eerste functies
 • Gerichte PR naar afzonderlijke doelgroepen om gerichte feedback te vragen
 • Vergelijken ingevulde formats: kunnen we voor alle doelgroepen/rollen&functies op dezelfde manier beschrijven?

Tweede projectbijeenkomst

 • Bespreken ingevulde formats
 • Vaststellen welke functies en rollen we gaan beschrijven (referentiefuncties)

November / januari

 • Invullen, publiciteit aan geven, feedback vragen, verbeteren. Repeat
 • beschrijvingen referentiefuncties klaar om naar ALV’s te sturen

3.     Uitwerken richtlijnen 

Afgerond

 • Analyse van systemen voor functiewaardering
 • Eerste inventarisatie van wat ED en organisaties belangrijk vinden

Loopt

 • Indicatie wijze/hoogte vergoeding opnemen in concept beschrijvingen
 • Uitwerken systeem van waardering en beloning. 

Oktober / december

 • Bespreken aanpak met HR-mensen. Kloppen onze keuzes?
 • Per functiebeschrijving een indicatie opstellen van een reële prijs die aan de opdrachtgever/samenwerkingspartner kan worden berekend. 
 • Een algemene beschrijving opstellen over de vergoeding (in geld en natura) die patiënten-/cliëntenorganisaties kunnen verstrekken aan ervaringsdeskundigen die zij inzetten. 

Tweede projectbijeenkomst

 • Bespreking voorstellen en beschrijvingen
 • Signaleren witte vlekken

Derde projectbijeenkomst

 • Medio Januari stelt de adviesgroep de regeling met richtlijnen voor vergoeding ervaringsdeskundigen vast 
 • Bespreken in ALV’s van Ieder(in), Mind en de Patiëntenfederatie. 

4.     Draagvlak creëren

Algemeen daagvlak vergroten door informatie te verspreiden 

 Betrekken ‘iedereen’

 • Op alle onderdelen van het project is transparantie over het ontwikkelproces en de gemaakte keuzes. 
 • We zoeken gericht naar feedback en input. Daarnaast hebben ervaringsdeskundigen volop mogelijkheden om mee te praten, zowel rechtstreeks als via de koepelorganisaties. 

Betrekken organisaties van ervaringsdeskundigen 

 • Actief benaderen (Kristin)
 • Betrekken bij proces (door verzoeken vragenlijst te verspreiden + beschrijvingen op website)
 • Via de ALV’s van de koepels, die krijgen in januari/februari inzicht in uitkomsten vragenlijst + aanzet tot rijchtlijnen/regeling. In mei definitief vaststellen regeling en daarna ter goedkeuring aan ALV’s. 

Samenwerking

Waar mogelijk werken we samen, zodat parallelle ontwikkeltrajecten elkaar versterken. Er zijn geen concrete afspraken die verder gaan dan elkaar op de hoogte houden. 

Samenwerking is op website zichtbaar door het plaatsen van beschrijvingen van organisaties. 

5.     Faciliteren van het gebruik van de regeling 

 Opdrachtgevers

 • Vanaf januari starten met benaderen opdrachtgevers, onder andere VNG/verzekeraars/brancheorganisaties onderwijs
 • Vanaf juni intentieverklaringen laten tekenen door mogelijke opdrachtgevers en subsidiegevers, waarin zij vastleggen dat zij zich aan de regeling gaan houden en hoe dit verder uitgewerkt wordt in de praktijk. 
 • Ontwikkelen voorlichtingsmateriaal en -campagne om bekendheid te geven aan de richtlijnen

Ervaringsdeskundigen

 • Vanaf toekenning project veel publiciteit gegeven 
 • Vanaf januari: bekendmaken (concept)regeling
  • Bereikbaar voor vragen over de regeling
  • Voorbeelden verspreiden van hoe er mee gewerkt wordt
 • Vanaf juni: oproepen tot solidariteit
 • Regelen mogelijkheden voor ED die niet bij een organisatie aan kunnen sluiten 

 Ervaringsdeskundigen met vragen over uitkering en inkomsten.

 • De helpdesk is bemenst met deskundigen: (Joep, Jiska en mogelijk Marja). Nu een rustige start, nog niet actief bekend gemaakt. Eerste test-mailwisseling. Eerste pogingen informatie inzichtelijk te presenteren. 
 • Dit pas actief oppakken in 2022

Voor organisaties van ervaringsdeskundigen

Vanaf juni

 • Overzicht opstellen van patiënten-/cliëntenorganisaties die ervaringsdeskundigen beschikbaar hebben voor voorlichting/advies/onderzoek.
 • Borging bij organisaties van ervaringsdeskundigen
 • Onderzoeken of helpdesk ondergebracht kan worden bij bestaande organisatie
 • Eindevaluatie gericht op meten draagvlak en tevredenheid over de regeling