Meteen naar de inhoud

stichting Focus

  Verbetering positie van mensen die niet als vanzelfsprekend hun weg vinden in de maatschappij

  Stichting Focus zet zich in voor de verbetering van de positie van mensen die niet als vanzelfsprekend hun weg vinden in de maatschappij, met speciale aandacht voor psychiatrie. Dit doen wij o.a. door de inzet van ervaringskennis.

  Stichting Focus is een zogenaamde ongebonden schilvoorziening. Ongebonden schilvoorzieningen zijn maatschappelijke schilvoorzieningen die krachtens hun doelstelling gepositioneerd zijn rondom de GGz. We werken samen met de GGz, maar zijn onafhankelijk.

  Doel

  Stichting Focus zet zich, al 25 jaar, in voor de verbetering van de positie van mensen met een psychiatrische achtergrond en/of voor mensen die niet als vanzelfsprekend hun weg weten te vinden in de maatschappij. Wij doen dit onder het motto “Vermaatschappelijken door te ondernemen” in zogenaamde cliëntgestuurde projecten.

  Manier van inzetten ervaringsdeskundigheid

  Binnen Focus werken ervaringsdeskundige begeleiders, ervaringsdeskundige voorlichters, ervaringsdeskundige kwartiermakers en andere ervaringsdeskundigen in cliëntgestuurde projecten aan de bevordering van de emancipatie en het herstel van iedereen met psychiatrische problematiek. Ervaringsdeskundigheid is van grote betekenis voor Stichting Focus en we stimuleren een actieve betrokkenheid bij onze stichting, de ontwikkelingen in de GGz en de beeldvorming rondom psychiatrie.
  Visie op emancipatie en herstel: ieder mens heeft een uniek mengsel van talenten, mogelijkheden, dromen en ambities. En ieder mens heeft recht op volwaardige deelname aan de maatschappij. Psychische problemen kunnen iemands leven ontwrichten maar dat neemt niet weg dat het mogelijk is, met wat aanpassingen, om een leven te leiden zoals ieder ander. De maatschappij kan zodanig worden ingericht dat ze gastvrijer is voor mensen met psychiatrische problematiek, zoals voor iedereen. We noemen dit proces: emancipatie. Tegelijk leren mensen de regie over hun leven te herwinnen, een betekenisvol leven te leiden en een zinvolle bijdrage te leveren aan de gemeenschap. Dit proces heet herstel. Wanneer mensen voldoende gevorderd zijn in hun herstel dat ze hun persoonlijke problematiek hebben overstegen, kunnen ze hun ervaring inzetten ten bate van anderen. Zij hebben hun ervaring ontwikkeld tot ervaringsdeskundigheid.

  Visie op ervaringsdeskundigheid

  Ervaringsdeskundigheid vergt dat een cliënt geleerd heeft van zijn eigen ervaringen in de psychiatrie en over zijn psychische problematiek. Dit proces begint bij de erkenning dat men een probleem heeft. Het vergt bovendien dat hij geleerd heeft van ervaringen van anderen. Individuele en gezamenlijke reflectie vullen elkaar aan. Het resultaat is dat de ervaringsdeskundige de ervaringen met zijn problematiek en de ervaringen met zijn herstel op professioneel niveau kan toepassen. De ervaringsdeskundige werkt aan emancipatie en herstel. Dit heeft consequenties voor zijn handelswijze. Hij werkt op basis van gelijkwaardigheid, laat de regie bij de ander, zoekt niet naar belemmeringen maar naar mogelijkheden, en helpt mensen om hun talenten en dromen te (her)ontdekken. De ervaringsdeskundige is geen hulpverlener maar een lotgenoot en een rolmodel. Hij ondersteunt mensen die een vergelijkbaar proces doorgaan als hij is doorgegaan, in een situatie die we peer to peer support noemen.

  Spotlight

  Visie op cliëntsturing: peer to peer support wordt geboden in cliëntgestuurde projecten. Kenmerkend voor cliëntgestuurdheid is de aanwezigheid van ervaringsdeskundigen op alle niveaus binnen de organisatie. Cliëntgestuurdheid gaat verder dan cliëntparticipatie. Projecten waarin de invloed van cliënten ondergeschikt is aan die van (niet-ervaringsdeskundige) professionals zijn niet cliëntgestuurd. Cliëntgestuurde projecten bieden aansporing, kameraadschap, wederzijdse steun, praktische bijstand en rolmodellen in een begripvolle en veilige sfeer. De projecten zijn laagdrempelig. Het is voor cliënten en ex-cliënten gemakkelijk om aan het project mee te doen. Uitgangspunt zijn de eigen ambities en mogelijkheden. Cliëntgestuurde projecten zijn bovendien een voorbeeld van emancipatie en herstel. Zo dragen ze bij aan een positieve en realistische beeldvorming rond psychische beperkingen en psychiatrie.

  Te benaderen voor…

  Onze projecten voorzien in een netwerk van ervaringsdeskundigheid en bieden o.a. aansporing, kameraadschap, wederzijdse steun en praktische bijstand in een begripvolle en veilige omgeving. Door het bieden van een veilige (werk-)omgeving inspireren en faciliteren we mensen, met als doel: participeren in de samenleving.

  Contactpersoon

  Voorzitter: Steven Makkink
  Secretaris: Henk de Vos
  Directeur: Roel Suidgeest
  Adres: Zerboltstraat 63, 8022 RW Zwolle