Profiel cliëntenraadslid

De cliëntenraad bestaat bij voorkeur uit cliënten van de instelling. Er zijn echter cliënten die hun belangen niet zelf kunnen behartigen; zij kunnen iemand uit hun kring van naasten vragen om namens hen in de raad zitting te nemen. Als vertegenwoordiger brengt die de kennis over ervaringen van de ander in. In veel instellingen is er een aparte familieraad, die opkomt voor de specifieke belangen van de familie van de cliënten. Individuele clientenraadsleden brengen in wat zij om zich heen horen en zien gebeuren. Als geheel zorgt de clientenraad voor voldoende contact met de achterban om hen vanuit ruime en actuele kennis te kunnen vertegenwoordigen. 

Waarde van ervaringsdeskundige inbreng

Wat doet een cliëntenraadslid?

De cliëntenraad kan gevraagd en ongevraagd adviseren over het beleid en bestuur van de instelling, waarmee ze zorgen voor een goede aansluiting van beleid op de praktijk. De individuele cliëntenraadsleden dragen bij aan de gezamenlijke standpunten van de raad.

 • Opvangen van signalen en agendering van onderwerpen die aandacht van instelling nodig hebben
 • Opkomen voor belangen van cliënten, waakhondfunctie

Meerwaarde voor zorginstelling

 • Afstemmen beleid op praktijk: Vertalen van wensen en signalen van cliënten naar gemeenschappelijke belangen
 • Aanscherping beleidsvoorstellen door inbreng doorleefd begrip

Benodigde ervaringsdeskundigheid

Persoonlijke kennis

 • Kennis over de regels en procedures van de eigen locatie / instelling.  
 • kennis van de cultuur, normen en waarden bij de instelling/locatie
 • Kennis over het beleid van de instelling, en over de verschillende locaties.

Doorleefde ervaring

Als bewoner van één van de locaties weten wat hoe het is om zorg te ontvangen, en hoe het beleid van de instelling in de praktijk uitpakt.

Collectieve kennis

 • Door achterbancontact de ervaringen en behoefte van cliënten kennen, en veranderingen hierin kunnen signaleren. Weten wanneer achterbancontact nodig is om deze kennis (over een specifiek onderwerp) aan te vullen.

Doorleefd begrip

De verschillen in beleving tussen cliënten onderling kennen, door dit vanuit eigen doorleefde ervaring te bespreken met andere bewoners.  Hier op centraal niveua aandacht voor vragen door de boodschap te brengen op een manier die voor anderen te begrijpen is.

Competenties en eigenschappen

Kennis en vaardigheden

Elke client kan cliëntenraadslid worden van de eigen zorginstelling. Er is geen opleiding of werkervaring nodig. Leden kunnen gerichte cursussen volgen en delen aan regionale / landelijke bijeenkomsten voor clientenraden. 

 • Kennis van medezeggenschapswet en van de werkwijze cliëntenraad.
 • Vaardigheden om standpunten in te brengen en te verdedigen
 • Weten wat er leeft onder cliënten
 • Kunnen denken als client (vanuit clientenperspectief)
 • De praktijk kunnen vertalen naar beleid.

Netwerk

De cliëntenraad opereert als een team. Er is contact met andere cliëntenraden binnen de zorginstelling: per locatie, regionale- of centrale cliëntenraden

Deelname aan bijeenkomsten met andere cliëntenraden in de regio en/of Nederland

Persoonlijkheid

 • Betrokken cliënt, die op wil komen voor anderen en sociaal netwerk binnen de instelling heeft.
 • Interesse in beleid en bestuurlijke processen

Tarief en kostprijs

Ervaringsdeskundige / cliëntenraadslid ontvang niet financiële vergoedingen: 

 • Scholing en onkosten bijeenkomsten
 • Coaching, begeleiding
 • bedankjes, waardering
 • Jaarlijks etentje met de raad, kerstcadeau, verjaardagskaart etc.