Meerwaarde ervaringsdeskundigheid beleid

Ervaringsdeskundigen vormen de verbinding tussen beleid en praktijk. 

Steeds vaker horen we dat in Nederland de regels belangrijker geworden zijn dan de mensen. Bureaucratie en beleid dat gericht is op controle zorgen dat sociaal beleid niet bereikt waar het voor bedoeld is. Ervaringsdeskundigen kunnen dit voorkomen. De praktijkervaring en het gerichte inlevingsvermogen van ervaringsdeskundigen dragen bij aan optimalisering van het beleid. Dit geldt niet voor één specifieke functie, maar voor alle functies en rollen bij beleid en belangenbehartiging. Zonder inbreng van ervaringsdeskundigen komt er geen informatie beschikbaar over de uitvoering van bestaand beleid in de praktijk, of over aandachtspunten bij het opstellen van nieuw beleid. 

Agendasetting

  • Ervaringsdeskundigen die punten agenderen, zorgen dat bestuurders en beleidsmakers weten op welke punten actie ondernomen moet worden. Ze kunnen problemen aanwijzen en duiden. Wat gaat er precies verkeerd? 
  • Bepalen van de ernst van het probleem. Kwalitatief door met concrete voorbeelden te komen, kwantitatief door het uitvoeren of meewerken aan onderzoeken. 
  • Bepalen van de inherentie. Komen de gesignaleerde problemen door het beleid, of zijn er andere oorzaken?

Aanscherping van beleidsvoorstellen 

  • Is het voorgenomen beleid doeltreffend? Worden de problemen opgelost door dit beleid? 
  • Is het voorgenomen beleid uitvoerbaar? Belangrijk punt is dat de regels en bureaucratie een goede uitvoering van het beleid niet in de weg staan. 
  • Wat zijn de consequenties? Komt er geen nieuw probleem als het voorgenomen beleid ingevoerd wordt? 
  • Is er draagvlak voor het beleid? Ervaringsdeskundigen kunnen bijdragen aan het vergroten van het draagvlak 

Uitvoer en evaluatie

  • Analyse van het plan van aanpak voor de uitvoering
  • Doorgeven van aandachtspunten tijdens de uitvoering
  • Input leveren voor de evaluatie. Deze kan vanuit ervaringsdeskundig oogpunt worden geanalyseerd.